Toekomstvisie STZL


De toekomst van de Stichting Thuisfront Zuster Lemmens (STZL)
Al enige tijd constateert het bestuur van de STZL een aantal ontwikkelingen
Het teruglopen van de inkomsten van de STZL. Oorzaken daarvan zijn o.a. de crisis die al enkele jaren de wereld in zijn greep heeft, het vergrijzen en uitdunnen van ons bestand van donateurs
Het oplopen van de financiële behoeften van DUS in Pakistan door uitbreiding van activiteiten
Een steeds zelfstandiger bestuur in Pakistan, mede mogelijk gemaakt door succesvolle sponsorwerving en fondsenwerving ter plekke
De rol van de STZL wordt in dit licht steeds kleiner

Financieel
Op dit moment loopt de financiering door STZL middels jaarlijkse budgetten. Deze methodiek loopt nog tot 2018. Incidenteel worden ook bepaalde projecten ad hoc gesteund. Door het steeds verder afnemen van de financiële middelen zal STZL zich moeten beraden over de toekomst na 2018.
Er zal een einde moeten komen aan de methodiek van jaarlijkse budgetten vanwege de afnemende financiële positie van de STZL
Wij pleiten niet voor het opheffen van de STZL. Er komen nog steeds giften en gelden binnen en om die inkomstenstroom in toekomst te vergroten
moet de STZL op nader te benoemen schaal wervingsacties gaan organiseren
STZL zal moeten aangeven op welke terreinen en voor welke activiteiten na 2018 nog financiële ondersteuning kan worden gegeven.
Om een aantal activiteiten nog te ondersteunen zal
vanuit ons huidige vermogen een inkomstenstroom moeten blijven bestaan. De reserves van STZL kunnen niet verder aangetast worden
de garantie (250.000,- euro) voor de herbouw van het oude DUS gebouw aan de Kashmir Road is de laatste grote uitgave vanuit de reserves

Inhoud en werkterrein
Gedachtig de woorden van Truus Lemmens en haar werk zal de zorg voor de gehandicapte en armlastige kinderen binnen het werkgebied in Pakistan centraal komen te staan in onze visie. De kleine, dagelijkse zorg aan individuele kinderen en mensen. Heel duidelijk zal moeten worden welke effecten er met welke projecten en acties worden bereikt. Daarnaast zal de nadruk komen te liggen op opleiding en educatie
STZL zal zich niet meer bezig houden met grote infrastructurele projecten. Gezien de goede ontwikkelingen op het gebied van management en fondsenwerving bij DUS Pakistan kan STZL zich uit dat soort projecten terugtrekken.
Zoals de zorg centraal stond in het denken van Truus Lemmens, zo zal het ook centraal staan bij STZL
Veel aandacht moet er zijn voor opleiding van werkers/personeel en educatie van bewoners

Dit betekent dat STZL zich nauwelijks meer met de grote lijnen van DUS Pakistan zal bezighouden. Het management in Karachi is goed ontwikkeld en lijkt een goede organisatie neergezet te hebben.
De contacten met DUS Pakistan zullen de ‘kleinere’ zorgprojecten omvatten. Tevens wat betreft opleiding en educatie projecten. We zullen er naar streven op die gebieden expertise binnen het bestuur te halen. Voor bepaalde projecten op het gebied van de directe zorg, opleiding en educatie kan externe expertise worden ingepast.
Voor dit soort ‘kleinere’ projecten kan ad hoc aansluiting worden gezocht bij andere op dit gebied werkzame fondsen. We moeten daarbij denken dat STZL de projecten initieert en begeleidt en elders medefinanciers zoekt.

Personeelsbeleid
We zullen als STZL tevens een zekere normering aanbrengen in het personeelsbeleid van DUS Pakistan. B.v. het opstellen van een personeelsconvenant in Pakistan stimuleren. Een dergelijk ‘toezicht’ op basis van opvattingen over een sociaal personeelsbeleid in Nederland zal worden uitgedragen naar de relatie van de STZL als één van de speerpunten van het beleid van de STZL.