Financieel jaarverslag Dar Ul Sukun


Fiscaal nummer 8160.48.757.

Financieel jaarverslag 2023 (pdf)

Bijgaand het jaarverslag van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens voor boekjaar 2023. 

Toelichting op financieel verslag:
De middelen van de stichting bestaan per 31 december 2023 uit liquide middelen € 385.598 (ultimo 2022 : € 379.785).

Het vermogen van de stichting is € 385.598, bestaande uit een (niet toegezegde) reservering voor projecten ad € 185.598, en € 200.000 eigen vermogen/ continuiteitsreserve.

De toename van de middelen in 2023 bedroeg € 6.000. Tegenover rentebaten/giften ad € 23.000 stond een besteding aan doelstellingen van ca. € 17.000.


Financieel jaarverslag 2022 (pdf)

Bijgaand het jaarverslag van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens voor boekjaar 2022. 


Financieel jaarverslag 2021 (pdf)

Bijgaand het jaarverslag van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens voor boekjaar 2021. 


Financieel jaarverslag 2020 (pdf)

Bijgaand het jaarverslag van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens voor boekjaar 2020. 

Toelichting op financieel verslag:
De middelen van de stichting bestaan per 31 december 2020 uit effecten en liquide middelen, tesamen € 528.000 (ultimo 2019 : € 677.000).

Tegenover deze middelen zijn er verplichtingen per 31 december 2020 ad € 203.000 (budget 2020 Karachi ad € 175.000 en budget Schoolfonds 2020 t/m 2023 ad € 28.000).

Het positieve verschil tussen de middelen en verplichtingen bedraagt derhalve € 328.000, bestaande uit een (niet toegezegde) reservering voor projecten ad € 232.000, en € 200.000 eigen vermogen/ continuiteitsreserve.

De afname van de middelen in 2020 bedroeg € 149.000. Tegenover rentebaten/giften ad € 12.000 stond een besteding aan doelstellingen (Karachi) van ca. € 161.000.


Financieel jaarverslag 2019 (pdf)

Toelichting op financieel verslag:
De middelen van de stichting bestaan per 31 december 2019 uit effecten en liquide middelen, tesamen € 677.000 (ultimo 2018 : € 783.000).

Tegenover deze middelen zijn er verplichtingen per 31 december 2019 ad € 203.000 (budget 2020 Karachi ad € 175.000 en budget Schoolfonds 2020 t/m 2023 ad € 28.000).

Het positieve verschil tussen de middelen en verplichtingen bedraagt derhalve € 474.000, bestaande uit een (niet toegezegde) reservering voor nieuwe projecten ad € 274.000, en € 200.000 eigen vermogen/ continuiteitsreserve.

De afname van de middelen in 2019 bedroeg € 106.000. Tegenover rentebaten/giften ad € 56.000 stond een besteding aan doelstellingen (Karachi) van ca. € 162.000.


Financieel jaarverslag 2018 (pdf)

Toelichting op financieel jaarverslag:

De middelen van de stichting bestaan per 31 december 2018 uit effecten en liquide middelen, tesamen € 783.000 (ultimo 2017 : € 916.000).
Tegenover deze middelen zijn er verplichtingen per 31 december 2018 ad € 210.000 (budget 2019 Karachi ad € 175.000 en Schoolfonds 2019 t/m 2023 ad € 35.000).

Het positieve verschil tussen de middelen en verplichtingen bedraagt derhalve € 573.000, bestaande uit een (niet toegezegde) reservering voor nieuwe projecten ad € 300.000, en € 273.000 eigen vermogen/ continuiteitsreserve.

De afname van de middelen in 2018 bedroeg € 135.000. Tegenover rentebaten/giften ad € 30.000 stond een besteding aan doelstellingen (Karachi) van ca. € 163.000.


Financieel jaarverslag 2017 (pdf)

Toelichting op financieel verslag 2017 van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens;

De middelen van de stichting bestaan per 31 december 2017 uit effecten en liquide middelen, tesamen € 916.000 ( ultimo 2016 € 1.051.000).

Tegenover deze middelen zijn er verplichtingen per 31 december 2017 ad € 235.000 ( budget 2018 Karachi ad € 200.000 en Schoolfonds 2019 t/m 2023 ad € 35.000).

Het positieve verschil tussen de middelen en verplichtingen bedraagt derhalve € 681.000, bestaande uit een (niet toegezegde) reservering voor nieuwe projecten ad € 300.000 , en € 381.000 eigen vermogen/continuiteitsreserve.

De afname van de middelen in 2017 bedroeg € 135.000. Tegenover rentebaten/ giften ad € 42.000 stond een besteding aan doelstellingen( Karachi) van ca € 177.000.


Klik hier voor toekomstvisie STZL

Klik hier voor financieel jaarverslag 2016


Klik hier voor financieel jaarverslag 2015

Toelichting bij jaarrekening 2015 van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens;

Staat van baten en lasten
De donaties aan onze stichting verminderen de laatste jaren geleidelijk. De stichting heeft voldoende reserves om als sponsor de substantiële steun aan de tehuizen en activiteiten van Dar Ul Sukun  te kunnen continueren. Het kapitaal van STZL zal worden ingezet om blijvende ontwikkelingen in het werk van Zuster Truus Lemmens te stimuleren en de exploitatie (deels) te financieren. De ontwikkelingen in Pakistan rechtvaardigen het beleid van STZL dat, waar de inkomsten van de stichting teruglopen, de steun vanuit de Pakistaanse gemeenschap en internationale organisaties en ondernemingen zal toenemen.

Continuïteitsreserve 200.000 euro
Door effectieve fondsenwerving van het management in Pakistan is de geldstroom vanuit de Pakistaanse gemeenschap sterk toegenomen. Overheidsorganisaties, internationale organisaties (UNICEF, WHO) en ondernemingen (Pakistan State Oil) leveren heden ten dage belangrijke bijdragen aan het budget van Dar Ul Sukun. Vanouds was STZL  de beleidsmaker en de belangrijkste financier van Dar Ul Sukun. In de afgelopen jaren is onder leiding van Mr. Morris Khurshid en zuster Ruth een professioneel management team geformeerd, aanvankelijk geadviseerd en opererend onder supervisie van het bestuur van STZL. Het bestuur stelt nu vast dat het management van de tehuizen zeer goede resultaten boekt op het gebied van de zorg, de financiën en ontwikkelingen. Voor het grootste deel van de exploitatiekosten heeft het management van DUS belangrijke sponsors aan zich weten te binden.  STZL heeft zich nog voor enkele jaren verplicht bij te dragen aan het budget van Dar Ul Sukun. Om de continuïteit van Dar Ul Sukun te waarborgen houdt het bestuur van STZL  een reserve van E. 200.000 aan.

Bestemmingsfondsen 517.500 euro
Dit bedrag is geoormerkt door bestuursbesluiten en/of overeenkomsten met het management van Dar Ul Sukun. In Dec 2013 is vastgelegd dat STZL 5 jaar (2014 t/m 2018) een deel van de exploitatie (lonen en onderhoud gebouwen) voor haar rekening neemt. De rest moet komen van lokale sponsors. Deze bijdrage is geïndexeerd en bedraagt voor de komende 3 jaar 480.000 euro. Voor continuïteit van het schoolfonds (bijzonder onderwijs voor een aantal van de kinderen van Dar Ul Sukun en bijdragen aan het schoolgeld kinderen van de medewerkers) is 35.000 euro gereserveerd. Het WE project (Women Empowerment) krijgt in 2016 nog een kwartaalbijdrage waar 2.500 euro voor beschikbaar is.

Bestemmingsreserve  300.000 euro
De bestemming is nog niet definitief vastgesteld, het kan gewijzigd worden als door omstandigheden/voorwaarden daar toe aanleiding geven.
In deze reserve is begrepen een max bedrag van 250.000 euro als deelfinanciering van de nieuwbouw van het hoofdgebouw van Dar Ul Sukun in Karachi. (Start augustus 2016.) Voor nieuwe projecten is nog 50.000 euro beschikbaar.

Overige reserves  130.000 euro
Dit moet gezien worden als een post onvoorzien. Door de lage Euro en daarmee lage Euro/RPS koers moeten bedragen worden aangepast. Deze reserves zijn ruim op dit moment en ook te gebruiken voor bv nieuwe projecten.


Klik hier voor financieel jaarverslag 2014

Toelichting bij de jaarrekening 2014 van de St. Thuisfront Zr. Lemmens;

Continuïteitsreserve 200.000,- euro
De laatste jaren maakt Pakistan roerige tijden mee. Van tijd tot tijd staan op christelijke grondslag opererende organisaties intern onder druk. Waardoor ook de geldstroom, die in Pakistan zelf voor Dar-ul-Sukun de nodige middelen oplevert, af en toe terugloopt of zelfs helemaal stil ligt. Het is de ervaring dat deze na enige tijd weer op gang komt. Met name door lokale acties van het Dar-ul-Sukun personeel wordt dan meestal al snel weer het gebruikelijke en broodnodige niveau bereikt. Toch heeft het bestuur van de STZL het goed geacht een aanzienlijk bedrag te reserveren om de continuïteit in Pakistan niet in gevaar te brengen. In het recente verleden heeft dat al voor de toen noodzakelijke extra financiële steun geleid. Het lijkt het bestuur verantwoord om de continuïteit voor in ieder geval drie jaar loonkosten te waarborgen.

Bestemmingsfondsen 696.000,- euro
Dit bedrag is geoormerkt door bestuursbesluiten en/of overeenkomsten met lokale manager Pakistan. Dec 2013 is er een afspraak gemaakt dat wij 5 jaar (2014 t/m 2018) een deel van de exploitatie (lonen en onderhoud gebouwen) voor onze rekening nemen . De rest moet komen van lokale sponsors. De bijdrage is geïndexeerd en bedraagt voor de komende 4 jaar 655.000 euro. Voor de continuïteit van het schoolfonds (bijzonder onderwijs van een aantal van onze kinderen en bijdrage schoolgeld kinderen van de medewerkers) is 35.000 euro gereserveerd. Het WE project (Women Empowerment) krijgt nog een kwartaalbijdrage t/m 2016 waar 6.000 euro voor beschikbaar is.

Bestemmingsreserve 339.000,- euro
Dit bedrag heeft een bestemming maar is nog niet definitief, het kan gewijzigd worden als de omstandigheden/voorwaarden daar toe aanleiding geven.
Een max bedrag van 250.000 euro als deelname aan de sloop/nieuwbouw van het hoofdgebouw van Dar Ul Sukun in Karachi. Start denkelijk begin 2016.
Voor nieuwe projecten is nog 89.000 euro beschikbaar.

Overige reserves 25.048,- euro
Dit moet gezien worden als een soort post onvoorzien. Door de lage eurokoers moeten wij bedragen aanpassen aan de nieuwe lagere euro/roepie koers.